FAQs Complain Problems

व्यावसाय दर्ता

पेश गर्नुपर्ने कागजात / प्रकृया

१-निवेदन

२-घरजग्गा भाडा सम्झौता

३-जग्गा धनि प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि

४-वडा कार्यालयबाट गरिएको सर्जिविन मुचुल्का र शिफारिस

५-चालु आ.व.को एकिकृत सम्पती कर बुझाएको रसिद

६-आवश्यकता अनुसार  VAT/PAN   मा दर्ता भएको प्रमाण

लाग्ने समय

प्रमाण र प्रकृया पुग]कै दिन

लाग्ने कर तथा शुल्क

नगरपालिकाको आर्थिक ऐन बमोजिम

सम्वन्धित शाखा

प्राविधक शाखा

गुनासो सुन्ने अधिकारी

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत