FAQs Complain Problems

समाचार

व्यावसाय दर्ता

पेश गर्नुपर्ने कागजात / प्रकृया

१-निवेदन

२-घरजग्गा भाडा सम्झौता

३-जग्गा धनि प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि

४-वडा कार्यालयबाट गरिएको सर्जिविन मुचुल्का र शिफारिस

५-चालु आ.व.को एकिकृत सम्पती कर बुझाएको रसिद

६-आवश्यकता अनुसार  VAT/PAN   मा दर्ता भएको प्रमाण

लाग्ने समय

प्रमाण र प्रकृया पुग]कै दिन

लाग्ने कर तथा शुल्क

नगरपालिकाको आर्थिक ऐन बमोजिम

सम्वन्धित शाखा

प्राविधक शाखा

गुनासो सुन्ने अधिकारी

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

 

ई–गभर्नेन्स (कर्मचारी लगइन) :

ई हाजिरी
स्थानीय संचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली-SUTRA
स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
अनलाईन भुक्तानी प्रणाली
राजश्व भुक्तानी प्रणाली-नगदी रसिद
राजश्व भुक्तानी प्रणाली - सम्पतीकर
रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
सामाजिक सुरक्षा
अनलाईन घटना दर्ता