FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

IEMIS अध्यावधिक गर्ने सम्वधि सूचना

यस नगरपालिका अन्तर्गतका सबै  सामुदायिक तथा स‌स्थागत  विद्यालयहरु ।

Pages

ई–गभर्नेन्स (कर्मचारी लगइन) :

ई हाजिरी
स्थानीय संचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली-SUTRA
स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
अनलाईन भुक्तानी प्रणाली
राजश्व भुक्तानी प्रणाली-नगदी रसिद
राजश्व भुक्तानी प्रणाली - सम्पतीकर
रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
सामाजिक सुरक्षा
अनलाईन घटना दर्ता