FAQs Complain Problems

कम्पनी / उद्योग दर्ता

पेश गर्नुपर्ने कागजात / प्रकृया

१-निवेदन

२-नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

३-विदेशिको हकमा राxfदानी प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

४-फोटो २ प्रति

५-घर वहाल संझौता

६-चालु आ.व. सम्मको एकिकृत सम्पती कर तिरेको रसिद

६-VAT/PAN दर्ता प्रमाण वा अन्य सरकारी निकायमा दर्ता भएको भए सो को प्रमाण

७-अन्य आवश्यक कागजात

लाग्ने समय

प्रमाण पुगेकै दिन

लाग्ने कर तथा शुल्क

नगरपालिकाको आर्थिक ऐन बमोजिम

सम्वन्धित शाखा

सहकारी तथा उद्योग व्यावसाय   शाखा

गुनासो सुन्ने अधिकारी

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

ई–गभर्नेन्स (कर्मचारी लगइन) :

ई हाजिरी
स्थानीय संचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली-SUTRA
स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
अनलाईन भुक्तानी प्रणाली
राजश्व भुक्तानी प्रणाली-नगदी रसिद
राजश्व भुक्तानी प्रणाली - सम्पतीकर
रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
सामाजिक सुरक्षा
अनलाईन घटना दर्ता