FAQs Complain Problems

आ.व. २०७४/०७५ को संशोधित बजेट तथा कार्यक्रम

नगरकार्यपालिकाको दोश्रो नगरसभाबाट संशोधित भएको आ .व. २०७४/०७५ को संशोधित बजेट तथा कार्यक्रम

Supporting Documents: 

ई–गभर्नेन्स (कर्मचारी लगइन) :

ई हाजिरी
स्थानीय संचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली-SUTRA
स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
अनलाईन भुक्तानी प्रणाली
राजश्व भुक्तानी प्रणाली-नगदी रसिद
राजश्व भुक्तानी प्रणाली - सम्पतीकर
रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
सामाजिक सुरक्षा
अनलाईन घटना दर्ता