FAQs Complain Problems

समाचार

कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवारहरुले नगद हस्तान्तरणको रकम प्राप्त गर्न निवेदन पेश भएका नामावलीहरु

ई–गभर्नेन्स (कर्मचारी लगइन) :

ई हाजिरी
स्थानीय संचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली-SUTRA
स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
अनलाईन भुक्तानी प्रणाली
राजश्व भुक्तानी प्रणाली-नगदी रसिद
राजश्व भुक्तानी प्रणाली - सम्पतीकर
रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
सामाजिक सुरक्षा
अनलाईन घटना दर्ता