FAQs Complain Problems

आ.व. २०७८।०७९ को भुक्तानी तथा खाता बन्द सम्बन्धमा (श्री सवै वडा कार्यालयहरु सबै, श्री विषयगत शाखाहरु सबै, श्री सम्पूर्ण संघसंस्था तथा सरोकारवालाहरु, श्री सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ता समितिहरु)

Fiscal Year:

ई–गभर्नेन्स (कर्मचारी लगइन) :

ई हाजिरी
स्थानीय संचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली-SUTRA
स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
अनलाईन भुक्तानी प्रणाली
राजश्व भुक्तानी प्रणाली-नगदी रसिद
राजश्व भुक्तानी प्रणाली - सम्पतीकर
रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
सामाजिक सुरक्षा
अनलाईन घटना दर्ता