FAQs Complain Problems

समाचार

आर्थिक वर्ष २०७७/७८को लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको श्रमीक सँग अभिमुखिकरण कार्यक्रम वडा न. ४ र ५मा

ई–गभर्नेन्स (कर्मचारी लगइन) :

ई हाजिरी
स्थानीय संचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली-SUTRA
स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
अनलाईन भुक्तानी प्रणाली
राजश्व भुक्तानी प्रणाली-नगदी रसिद
राजश्व भुक्तानी प्रणाली - सम्पतीकर
रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
सामाजिक सुरक्षा
अनलाईन घटना दर्ता