यस नगरपालिकामा निकालिएको सुचना यसैसाथ संलग्न राखीएको जानकारी गराईन्छ ।

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना