बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना

यस नगरपालिका कार्यालय देखी निकालिएका सुचनाहरु यसैसाथ संलग्न राखीएको जानकारी गराईन्छ ।