FAQs Complain Problems

प्रथम चौमासिक निकासा सम्बन्धमा

यस नगरपालिका अन्तरगतका विद्यालयहरुका शिक्षक तथा कर्मचारी र अन्य विद्यालय संचालनवापतको रकम यसैसाथ संलगन शिर्षकमा पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ । 

Supporting Documents: